Ergoterapia-príprava veľkonočnej výzdoby - IMG_2508

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka CSS - Nová Bošáca

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Riaditeľ/ka

Centra sociálnych služieb – Nová Bošáca,

68, 913 08 Nová Bošáca.

 

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení sociálnych služieb, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:  

 1. byť bezúhonný/á/,
 2. spĺňať kvalifikačné odborné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. byť odborne spôsobilý, mať organizačné a riadiace schopnosti, byť samostatný, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, komunikatívny, vedieť riešiť odborné problémy a vedieť koncepčne tvoriť.

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 rokov praxe v príslušnej oblasti, alebo 3 roky riadiacej praxe,
 • aktívna znalosť práce s PC - Microsoft Office a iných bežne používaných komunikačných prostriedkov,
 • znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, 
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • schopnosť plniť vyššie uvedené požiadavky, ovládať príslušnú legislatívu.

 

Iné kritériá a požiadavky

 • manažérske zručnosti,
 • osobnostné predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti sociálnych služieb,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“.

 

Ďalšie informácie

 • obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím,
 • predpoklady musí uchádzač spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vypracovaný projekt so zameraním na „Rozvoj zariadenia sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov, rozvoj spolupráce v regióne a hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov“ v rozsahu max. 5 strán formátu A4,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 2 000,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi.

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ CSS - Nová Bošáca“,

 

alebo

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.08.2023. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je 1. január 2024.

 

V Trenčíne dňa 17.07.2023

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK