Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Postup prijatia do zariadenia

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona vyšší územný celok (ďalej VUC) v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

1. KROK: POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania sa podáva vyššiemu územnému celku.

Na posúdenie potrebujete:

1/ Tlačivo "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete.

2/ K „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je potrebné doložiť „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa vyjadrí o zdravotnom stave Váš obvodný lekár alebo výpisy zo zdravotnej dokumentácie nie staršie ako 6 mesiacov alebo iný doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

Žiadateľ ďalej doloží:

a) posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný,

b) posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný,

c) právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony a listina o ustanovení za opatrovníka, ak toto bolo vydané,

d) rozhodnutie súdu o uložení ochranného liečenia, ochranej výchovy, ochranného dohľadu alebo umiestnenie v detenčnom ústave, ak toto bolo vydané.

3/ Takto pripravenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do Trenčína, na adresu:   

     Trenčiansky samosprávny kraj

     Oddelenie soc. pomoci

     K dolnej stanici 7282/20A

     911 01 Trenčín

Na základe tejto „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaná sociálna návšteva, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne  z VÚC zaslané poštou.

4/ 30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z VÚC Trenčín si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu“ /osobne alebo poštou na VUC/.

2. KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podľa zákona o soc. službách poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby podal písomnú ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ vyššiemu územnému celku alebo ním zriadenému zariadeniu sociálnych služieb. 

K uzatvoreniu zmluvy v CSS- Nová Bošáca potrebujete:

1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

„Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si môžete podať  na VÚC /na adresu, ako je hore uvedené/,  prípadne priamo do nášho zariadenia  sociálnych služieb. 

2/ Ku „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ predložíte:

a/ právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané VÚC na základe Vašej žiadosti,

b/ potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok, aj aktuálny príjem /dôchodok, a iné/,

c/ doklady o majetkových pomeroch

d/ „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“

e/  Keďže v našom zariadení sociálnych služieb máme zoznam čakateľov na sociálnu službu a chcete uzatvoriť zmluvu len s naším zariadením sociálnych služieb je potrebné napísať súhlas o evidovaní v Zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

3/ V prípade,  ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti  o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ do Zoznamu čakateľov, túto si môžete  zaslať na VÚC v Trenčíne, ktoré Vám odporučí  iné zariadenie sociálnych služieb v rámci VÚC.